Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΌσοι παραγωγοί του Δήμου Παλαμά θα κάνουν χρήση του Δημοτικού δικτύου άρδευσης (ελεύθερο νερό από κανάλια άρδευσης, παρόχθια αρδευτικά αντλιοστάσια και αρδευτικές γεωτρήσεις) θα πρέπει να το δηλώσουν στις έδρες των αντίστοιχων Δημοτικών Ενοτήτων (Δημοτικά καταστήματα Παλαμά, Ιτέας και Προαστίου) μέχρι τις 15-05-2016 με αίτηση τους.
Στην αίτηση θα αναφέρονται απαραίτητα τα ακριβή στρέμματα που θα αρδευτούν, το Υ της παροχής και ο αριθμός της μπρίζας που θα χρησιμοποιηθεί.
Η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Δημοτική ενημερότητα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
Σας ενημερώνουμε ότι, όσοι παραγωγοί δεν έχουν Δημοτική ενημερότητα, δεν θα τους επιτραπεί να αρδεύσουν τις καλλιέργειες τους.
Για πληροφορίες:
Δημ. Κατάστημα Παλαμά 2444350152
Δημ. Κατάστημα Ιτέας 2444350308
Δημ. Κατάστημα Προαστίου 2441352911

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΠαρακαλούνται όλοι οι παραγωγοί που μισθώνουν δημοτικά αγροτεμάχια, να προβούν έως τις 29 Απριλίου 2016 στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δόσεων, διότι σύμφωνα με το άρθρο 11ο της διακήρυξης Δημάρχου σε περίπτωση καθυστέρησης οποιασδήποτε δόσης ο Δήμος μπορεί να κηρύξει το μισθωτή έκπτωτο του μισθώματος αγρού και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, αναπλειστηριασμό.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ