Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Δημος Σοφάδων:Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 7η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (Α.Μ. 6/2012).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ" προϋπολογισμού δαπάνης 4.800,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ" (Α.Μ. 4/2015).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Παράταση της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος της συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου στο έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών καθώς και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότες μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

Έγκριση της αρ. 165/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού - Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Γ΄ τρίμηνο).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.
Ανανέωση επαγγελματιών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ".

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων λόγω θανάτου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Έγκριση της αρ. 51/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. και την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.

Έγκριση της αρ. 52/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την κατάρτιση και την ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.

Έγκριση της αρ. 53/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων που αφορά την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων - εξόδων της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. για το οικ. έτος 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Ζάβαλος Δημήτριος.

Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Σοφάδων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3879/2010.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Συμμετοχή στην Πράξη "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση" με κωδικό ΟΠΣ5002212.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Παραχώρηση προς χρήση του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βησσαρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Έγκριση ή μη απόφασης περί αγοράς οικοπέδου.

Εισηγητής: Δήμαρχος. 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού κτιρίου πρώην Δημαρχείου Άρνης, για τις ανάγκες στέγασης του Γραφείου Κτηματογράφησης για το Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ