Σάββατο 4 Αυγούστου 2018

♥ Καρδίτσα ~ Μεταμόρφωση(Κουρτίκι): Ιερὸ Προσκύνημα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος


Διοργανώνεται κάθε χρόνο πανήγυρις το διήμερο 5-6 Αυγούστου με χορευτικές εκδηλώσεις.

Τὸ Ἱερὸ Προσκύνημα Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος Κουρτικίου

Ο συνοικισμὸς τοῦ Κουρτικίου βρίσκεται σὲ ἀπόσταση πέντε χιλιόμετρων βορείως τῆς πόλεως Παλαμᾶ τοῦ νομοῦ Καρδίτσας. Τὸ Ἱερὸ Προσκύνημα, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένο στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, βρίσκεται στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ ὄρους Τιτανίου, πάνω σὲ χαμηλὸ λόφο.

Ὁ Ἱερὸς ναὸς τοῦ προσκυνήματος, χρονολογείται ἀπὸ τὸ 1811, σύμφωνα μὲ πληροφορία ποὺ καταγράφεται σὲ ἕνα σωζόμενο ἐκκλησιαστικὸ βιβλίο τοῦ προσκυνήματος: 1811, «κάνω θύμηση διὰ τὸν κειρὸν ὅπου στίχιοσαν τὴν ἐκλισίανόξο τὸ παρακλήσιφόντας τοὺς ἔγραψι, κηφήλδις ἀπὸ δύο σὺν δίο τοὺς ἔγραψε ὁ γραμματικὸς ὄλα τὰ ξόρκια». Ἡ λέξη «Κηφήλδις» ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἐνθύμηση, εἶναι λέξη τούρκικη καὶ σημαίνει «ἐγγυητής». Φαίνεται ὄτι κάθε χωρικὸς ἔδινε ὑπόσχεση πὼς θὰ καταβάλει ἔνα ποσό, συμβάλλοντας στὴν ἀνέγερση τοῦ προσκυνήματος καὶ παρουσίαζε κάποιον ἐγγυητή, γι’ αὑτὸ λέγει «ἀπὸ δύο σίνδίο». Σημειωτέον ὄτι ἡ ὀρθογραφία τῶν γραπτῶν πληροφοριῶν ποὺ καταγράφηκαν τηρήθηκε πιστά. Ἡ πληροφορία ποὺ μὰς παραδίδεται πιθανὸν νὰ ἀφορᾶ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ σημεῖο ὅπου βρίσκεται σήμερα. Ὄσον ἀφορᾶ τὰ «ξόρκια», ποὺ σημειώνει ὁ χρονογράφος, πιθανὸν νὰ ἀφοροῦν τὶς διάφορες λιτανείες ποὺ γίνονταν ἐκείνη τὴν ἐποχὴ μὲ τὴ θαυματουργὸ εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος καὶ τὶς ἱερὲς παρακλήσεις. Ἡ εἰκόνα σύμφωνα μὲ πληροφορίες δὲν ἀναπαυόταν στὴ νέα της κατοικία (τὸ σημερινὸ προσκύνημα) καὶ κατέφευγε τὶς νύχτες στὸν ἐρειπωμένο ναό, στὸ σημερινὸ παλιοκκλήσι, 200 μ. ἀνατολικὰ τοῦ σημερινοῦ ναοῦ.


Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἔκτισαν νέα ἐκκλησία πάνω στὸν λόφο, ποὺ βρίσκεται σήμερα, ἤταν καθαρὰ τεχνικοί. Μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῶν κοιτῶν τῶν ποταμῶν, τὸ παλιοκκλήσι κατακλυζόταν τὸν χειμώνα ἀπὸ τὰ νερὰ καὶ οἱ προσκυνητὲς δὲν μπορούσαν νὰ ἔχουν εὔκολη πρόσβαση ἐκεῖ.

Τὸν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, ποὺ σώζεται μέχρι σήμερα, τὸν κατασκεύασαν μὲ δικά τους ἔξοδα οἱ ἀρματολοὶ Στράτας καὶ Καλόγηρος. Στὴν νότια πλευρά, κατασκευάστηκε μιὰ ἐξέδρα ὅπου πραγματοποιεῖται ἡ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ πανηγύρι κάτω ἀπὸ τὸν ἴσκιο τῶν πανύψηλων δένδρων, γιὰ νὰ μὴν ταλαιπωροῦνται οἱ προσκυνητὲς τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἀπὸ τὴ ζέστη τοῦ Αὑγούστου πάνω στὸ προσκύνημα.

Τὸ προσκύνημα τῆς Μεταμορφώσεως τὸ εὑλαβοῦνται καὶ τὸ σέβονται οἱ εὑσεβεῖς χριστιανοί. Πολλοὶ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἰσχυρίζονται ὅτι βλέπουν τακτικὰ τὴ νύχτα ἕνα φὼς ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὸ σημερινὸ προσκύνημα καὶ φτάνει ὡς τὸ παλιοκκλήσι καὶ ξαναγυρίζει.

Οἱ πιστοὶ διηγούνται πολλὰ καὶ διάφορα θαύματα ποὺ συνέβησαν κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ τὰ ὁποῖα τοὺς προκαλοῦν δέος. Γι’ αὑτὸ κάνουν πολλὰ τάματα. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ἄν ὁ προσκυνητὴς ἀφήσει ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὰ ρούχα του καὶ κάνει μιὰ εὐχὴ σὲ ἔνα μέρος στὸ βάλτο ὅπου ἀναβλύζει νερό, κοντὰ στὸν ἱερὸ ναό, στὴν ἀποκαλούμενη περιοχή «Μάτι», ἡ εὐχὴ πραγματοποιεῖται.

Τὸ περικαλλὲς αὐτὸ προσκύνημα μὲ τὴ θαυματουργικὴ εἰκόνα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοὺς προσκυνητὲς τὴν 6η Αὐγούστου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς.Πηγές: